Klauzula Informacyjna (RODO) - Praca dla kierowcy
Praca dla kierowcówZapytaj o ofertę

Klauzula Informacyjna (RODO)


Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(zwanego dalej RODO) informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest IGC Sp. z o.o. z siedzibą w 53-330 Żurawiniec, ul. Główna 34, email: praca@praca-dla-kierowcy.pl, tel: 71 757 59 57

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia działalności agencji pośrednictwa pracy/agencji zatrudnienia, a w szczególności: prowadzenia rekrutacji; zawarcia i realizacji umowy pośrednictwa pracy, a także podjęcia działań przed zawarciem umowy , przekazania Pani/Pana danych osobowych podmiotom zatrudniającym(pracodawcom), dalej w celach marketingowych oraz archiwalnych.

 3. Zakres przetwarzanych przez IGC Sp. z o.o. Pani/Pana danych osobowych wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, a w szczególności ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 962) i obejmuje: dane osobiste, dane teleadresowe, dane kontaktowe, dane dot. doświadczenia zawodowego, dane dot. przebiegu kariery zawodowej, dane dot posiadanych przez Panią/Pana dokumentów (i ich zawartości) – uprawnień i zaświadczeń wymaganych na danym stanowisku pracy.

 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych:

  1. Pracodawcy krajowi oraz zagraniczni.

  2. Urzędy skarbowe, ZUS i inne instytucje Państwowe oraz upoważnione podmioty na podstawie przepisów prawa.

  3. Podmioty świadczące usługi archiwizacji dokumentów oraz podmioty IT lub/i obsługujące systemy teleinformatyczne.

  4. Podmioty wspierające nas w procesie obsługi kandydatów i korespondencji.

  5. Podmioty świadczące nam usługi audytowe, doradczo – konsultacyjne, pomoc prawną lub usługi podatkowo- rachunkowe, które powiązane są również z zarządzaniem kadrami pracowników.

  6. Podmioty, którym IGC Sp. z o.o. powierzyła przetwarzania danych osobowych na podstawie umów powierzenia, przetwarzania danych osobowych.

 5. IGC Sp. z o.o. nie przekazuje obecnie danych osobowych poza obszar Unii Europejskiej. W przyszłości może się jednak okazać, że IGC Sp. z o.o. zdecyduje się przekazać dane poza obszar Unii Europejskiej ale tylko w zakresie realizacji swoich zadań/celów jako agencja pośrednictwa pracy/agencja zatrudnienia i wyłącznie w ramach obowiązujących przepisów prawa.

 6. Okres przechowywania/przetwarzania Pani/Pana danych osobowych wynikają z celów(rekrutacyjnych) przetwarzania (dane osobowe przetwarzane są przez IGC Sp. z o.o. do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych lub do momentu zrealizowania/ustania celów przetwarzania danych osobowych)

 7. Podanie danych jest niezbędne do realizacji celów/zadań agencji pośrednictwa pracy/agencji zatrudnienia. Jest Pani/Pan zobowiązany do podania tych danych. W przypadku niepodania danych niemożliwe jest wykonanie usług na Pani/Pana rzecz przez IGC Sp. z o.o..

 8. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do przeniesienia danych, prawo do niepodlegania decyzjom podjętym w warunkach zautomatyzowanego przetwarzania danych, w tym profilowania, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z RODO.

 9. Przysługuje Pani/Panu prawo do uzyskania kopi danych osobowych podlegających przetwarzaniu przez IGC Sp. z o.o.

 10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 11. W przypadku gdy dane osobowe nie zostały zebrane od Pani/Pana, przysługuje Pani/Panu do uzyskania informacji o ich źródle.

 12. W przypadku zautomatyzowanego podejmowania decyzji przez IGC Sp. z o.o., w tym profilowania, przysługuje Pani/Panu prawo do otrzymania informacji o podejmowanych decyzjach i ich zasadach i również o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania.